مرکز مهارت آموزی مجتمع معلم
 

مدیریت مرکز مهارت آموزی 

مدیر مرکز مهارت آموزی
  محمدرضا جانسوز
 

معاونت مرکز مهارت آموزی

معاونین مرکز مهارت آموزی
 
محمد مهدی خصالی
 

دسترسی ها